Styczeń 24, 2018

Regulamin świadczenia usług prawniczych drogą elektroniczną

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zawierania przez Smart Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2; 31-526 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000607070 posiadającą nr REGON 363947379, NIP 6762503300, zwaną dalej „Firmą”, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Firma świadczy usługi prawnicze drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: http://smartconcept.info.pl/ lub poczty elektronicznej pod adresem kontakt@smartconcept.info.pl.
 3. Wszelkie usługi określone w niniejszym Regulaminie będą wykonywane Pana Łukasza Sanakiewicza posiadającego stopień naukowy doktora nauk prawnych lub pod jego nadzorem.
 4. Zapytania za pośrednictwem środków komunikacji na odległość może kierować każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, zwani dalej „Klientami”.
 5. Klient może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Firmy.

§ 2

Usługi

 1. Firma, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, świadczy na rzecz Klientów usługi doradztwa prawnego, które polegają w szczególności na:
  1. analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej;
  2. przygotowaniu pisma lub wniosku do organu administracji publicznej lub innej instytucji;
  3. przygotowaniu opinii prawnej;
  4. przygotowaniu projektu umowy, regulaminu, statutu lub innego dokumentu żądanego przez Klienta; zwane dalej „Usługami”.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotowy Usługi zostanie określony na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu.

§ 3

Sposób świadczenia usług

 1. Firma świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Świadczenie Usług przez Firmę odbywa się w następujący sposób:
  1. Klient wysyła na adres kontakt@smartconcept.info.pl lub adres siedziby Firmy zapytanie o możliwość udzielenia porady prawnej przez Firmę. Zapytanie powinno zawierać opis stanu faktycznego i problemu prawnego oraz rodzaj Usługi, którą jest zainteresowany Klient. W razie potrzeby Klient powinien załączyć do wiadomości skany wszystkich niezbędnych dokumentów.
  2. Po zapoznaniu się z treścią wiadomości Firma ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi;
  3. Po skompletowaniu wszelkich niezbędnych informacji Firma wysyła Klientowi wycenę, w której firma poda m.in. szczegółowy zakres przedmiotowy Usługi, wynagrodzenie w kwocie brutto oraz termin realizacji Usługi.
  4. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie otrzymania od Klienta akceptacji wyceny przedstawionej przez Firmę oraz podania danych osobowych niezbędnych do wykonania usługi, w szczególności imienia oraz nazwiska oraz adresu do korespondencji. Akceptacja wyceny następuje poprzez wysłanie wiadomości potwierdzającej tę akceptację na adres kontakt@smartconcept.info.pl lub inny z domeną @smartconcept.info.pl lub @smart.malopolska.pl.
 3. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Firma wykona Usługę nie wcześniej niż po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
 5.  Klient może wyrazić zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, która powoduje, że po spełnieniu świadczenia przez Firmę, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z treścią art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). W takiej sytuacji Firma wykona usługę niezwłocznie, w terminie określonym w wycenie.

§ 4

Wynagrodzenie

 1. Usługi świadczone są odpłatnie za wynagrodzeniem podanym przez Firmę w wycenie wysłanej w odpowiedzi na zgłoszone zapytanie.
 2. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.
 3. Wynagrodzenie podlega zapłacie na rachunek bankowy 96 1240 4650 1111 0010 7125 2372, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wykonania Usługi. W szczególnych przypadkach realizacja Usługi może zostać uzależniona od wpłaty zaliczki. Konieczność wpłaty zaliczki zostanie wskazana w § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu.
 4. W przypadku niemożności wykonania Usługi, Firma niezwłocznie powiadomi o tym Klienta i umożliwi mu rezygnację z Usługi za zwrotem uiszczonej zaliczki na poczet wynagrodzenia.
 5. Firma zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem i umożliwieniu mu odstąpienia od umowy w przypadku braku akceptacji dla tej formy realizacji umowy.

§ 5

Prawa i obowiązki stron oraz ich odpowiedzialność

 1. Firma ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Firma może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Klient nie udzieli Firmie informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania tej Usługi
 3. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Firma nie zrealizuje Zamówienia w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej zaliczki w pełnej wysokości.
 4. Firma zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 5. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi, Klient może zgłosić reklamacje w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@smartconcept.info.pl lub adres siedziby Firmy. Firma ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 7 dni w formie wiadomości e-mail.
 6. Firma zapewnia, że wszystkie osoby zaangażowane w wykonanie usługi zachowają w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskają udzielając porad prawnych.

§ 5

Polityka prywatności

 1. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Firmy zapytanie zachodzi konieczność podania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 2. W chwili akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Firmę w celu wykonania Usługi.
 3. Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności:
  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej http://smartconcept.info.pl/. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy w rozumieniu § 4 ust. 3. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.
 3. Jeżeli z przepisów odrębnych nie wynika inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 roku.