Październik 31, 2017

Lista publikacji

 

Monografia:

Ł. Sanakiewicz, Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa 2014 (wyd. LexisNexis)

 

Artykuły:

Ł. Sanakiewicz, Przeniesienie użytkowania wieczystego w drodze umowy przekazania, Miesięcznik Notariatu Polskiego „Rejent”, Nr 1/2010

Ł. Sanakiewicz, Zmiana treści prawa użytkowania wieczystego w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości, Miesięcznik Notariatu Polskiego „Rejent”, Nr 11/2010,

Ł. Sanakiewicz, Zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na rzecz kościelnych osób prawnych – problemy wykładni, Przegląd Sądowy nr 2/2012

Ł. Sanakiewicz, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2012 r. sygn. akt I OSK 950/11, Przegląd Sądowy nr 7-8/2013

Ł. Sanakiewicz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 lutego 2013 r. III CZP 110/12 Przegląd Sądowy nr 4/2014