Kwiecień 17, 2018

Regulamin wynajmu sali

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2018 r. do odwołania. Dokonując rezerwacji sali, akceptują Państwo poniższy regulamin. Odstępstwa od powyższych zasad wymagają wcześniejszych ustaleń mailowych. 

Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy organizatorów szkoleń, które odbywają się w naszej sali lub brak informacji ze strony naszych Klientów. W sytuacjach nieprzewidzianych, służymy naszym Klientom pomocą, na miarę naszych możliwości.

REGULAMIN WYNAJMU SALI 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sali szkoleniowej zlokalizowanej w budynku przy ul. Kieleckiej 2 w Krakowie, pozostającej w dyspozycji Smart Concept sp. z o.o.

 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 • sali szkoleniowej – należy przez to rozumieć salę, o której mowa w pkt 1 regulaminu;
 • rezerwacji wstępnej – należy przez to rozumieć potwierdzoną przez Smart Concept sp. z o.o. rezerwację niebędącą rezerwacją ostateczną;
 • rezerwacji ostatecznej – należy przez to rozumieć potwierdzoną przez Smart Concept sp. z o.o. rezerwację sali szkoleniowej, która została:
  1. opłacona w całości na podstawie wystawionej przez Smart Concept sp. z o.o. faktury pro-forma albo
  2. objęta umową o wynajem Sali szkoleniowej albo
  3. zamówiona w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem, na który została zarezerwowana Sala szkoleniowa
  4. albo jest rezerwacją wstępną, która nie została odwołana w terminie wynoszącym maksymalnie 7 dni przed dniem, na który została zarezerwowana Sala szkoleniowa;
 • umowie najmu – należy przez to rozumieć podpisaną przez strony umowę najmu Sali szkoleniowej albo przyjęte w formie mejlowej uzgodnienie warunków udostępnienia Sali szkoleniowej;
 • warunki udostępnienia Sali szkoleniowej – należy przez to rozumieć ustalone:
  1. strony umowy,
  2. termin najmu Sali szkoleniowej,
  3. okres najmu Sali szkoleniowej,
  4. maksymalną ilość uczestników szkolenia,
  5. wysokość wynagrodzenia za najem Sali szkoleniowej oraz/lub usługi dodatkowe wynikającą z korespondencji mejlowej, a gdy jej nie określono – z Cennika zamieszczonego na stronie smartconcept.info.pl
  6. oraz warunki świadczenia usług dodatkowych.
 1. Rezerwacja sali następuje przez stronę smartconcept.info.pl, drogą mailową kontakt@smartconcept.info.pl lub telefonicznie pod nr tel. 0048 502 634 542.

 

 1. Rezerwacja, dla swej ważności, wymaga potwierdzenia w formie mejlowej ze strony Smart Concept sp. z o.o.

 

 1. Rezerwacja ostateczna oznacza, iż została zawarta umowa najmu na ustalonych w korespondencji mejlowej warunkach udostępnienia Sali szkoleniowej. Dotyczy to każdego zamówienia, bez względu na termin jego złożenia.

 

 1. Każda zmiana Umowy najmu dokonywana jest drogą pisemną lub mejlową pod rygorem nieważności i ma charakter aneksu do umowy, który nabiera mocy prawnej, gdy obydwie strony wyrażą zgodę na dokonanie zmiany.

 

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty całości wynagrodzenia wynikającego z zawartej Umowy najmu, nawet jeżeli nie korzystał z Sali szkoleniowej na ustalonych w Umowie najmu warunkach udostępnienia Sali szkoleniowej.

 

 1. Faktura VAT wystawiana jest w dniu szkolenia lub w dniu zawarcia umowy najmu; termin płatności określony jest na 7 dni od daty wystawienia. Płatności za fakturę Klient może dokonać przelewem bankowym na podany na fakturze nr konta.

 

 1. Jeśli Klient dokonuje rezerwacji na określoną ilość godzin, zobowiązany zostaje do uiszczenia opłaty za cały czas rezerwacji, niezależnie od tego, czy rzeczywiście w pełni ten czas wykorzystał.

 

 1. Smart Concept sp. z o.o. ma prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie najmu, jeśli nie zostało to przewidziane podczas dokonywania rezerwacji.

 

 1. Sala udostępniana jest bezpłatnie na 30 minut przez godziną rozpoczęcia szkolenia i zamykana co najmniej 15 minut po jego zakończeniu. Przedłużenie korzystania z sali lub wcześniejsze  jej otwarcie jest możliwe tylko za zgodą Smart Concept sp. z o.o. Przedłużenie szkolenia jest możliwe tylko w przypadku dostępności sali.

 

 1. W przypadku przedłużenia czasu najmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę najmu pobieramy opłatę wysokości całości stawki godzinowej według cennika umieszczonego na stronie smartconcept.info.pl.

 

 1. W sali obowiązuje całkowity zakaz palenia. W pozostałych częściach budynku, tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 

 1. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód spowodowanych w najmowanej sali.

 

 1. Smart Concept sp. z o.o. może zapewnić dodatkowe usługi, zgodnie z ustaleniami stron.