Listopad 1, 2017

Kodeks postępowania administracyjnego po ostatnich nowelizacjach – zagadnienia praktyczne

Szkolenie będzie obejmowało omówienie wpływu zmian w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. na obowiązki organów administracji publicznej oraz na przebieg postępowania administracyjnego. Omówione zostaną w szczególności takie zagadnienia jak:

1) Nowe zasady ogólne w KPA:

– Rozstrzyganie wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyść strony

– Zasada proporcjonalności

– Zasada pewności prawa

– Zasada bezstronności i równego traktowania

– Zasada współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania

2) Rola mediacji w postępowaniu administracyjnym

3) Nowe instytucje prawne w ramach postępowania administracyjnego:

– Ponaglenie

– Opcjonalny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

– Zrzeczenie się odwołania

– Milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone

4) Zasady wymierzania kar administracyjnych

5) Szczegółowe rozwiązania mające wpływ na przebieg postępowania administracyjnego

 

Szkolenie będzie obejmowało również omawianie zagadnień związanych z tematyką szkolenia zgłoszonych przez jego uczestników.