Listopad 1, 2017

Prawo wodne w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. – aspekty własnościowe

Szkolenie będzie obejmowało omówienie zmian związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). W trakcie szkolenia omówione zostaną wynikające z tej ustawy zmiany w zakresie aspektów własnościowych, w szczególności:

– właściwość organów w zakresie gospodarowania wodami oraz gruntami zajętymi przez wody

– regulacja stanu prawnego gruntów zajętych przez wody

– postępowanie w zakresie ustalenia linii brzegowej

– tworzenie zasobów nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne

– zasady gospodarowania nieruchomościami znajdującymi się w zasobach nieruchomości utworzonych na podstawie przepisów ustawy

– korzystanie z nieruchomości podlegających ustawie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby trzecie

– umowy dotyczące korzystania z nieruchomości podlegających ustawie

– pojecie własności urządzenia wodnego

– odpowiedzialność organów administracji publicznej w zakresie gospodarki wodnej

 

Szkolenie będzie obejmowało również omawianie zagadnień związanych z tematyką szkolenia zgłoszonych przez jego uczestników.