Listopad 1, 2017

Użytkowanie wieczyste w praktyce organów administracji publicznej

Szkolenie będzie obejmowało omówienie następujących zagadnień:

– geneza prawa użytkowania wieczystego

– treść prawa użytkowania wieczystego

– sposób i tryb oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

– zmiana treści prawa użytkowania wieczystego

– aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz zmiana stawki procentowej opłaty rocznej

– naliczanie dodatkowych opłat rocznych

– rozwiązanie użytkowania wieczystego przed upływem okresu na jaki zostało ono ustanowione

– udzielanie bonifikat od opłat rocznych

– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

– sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego

Szkolenie będzie obejmowało również omawianie zagadnień związanych z tematyką szkolenia zgłoszonych przez jego uczestników.